Бібліотека

Share This:

Як перемогти на виборах: методичний посібник

Share This:

0001

Як перемогти на виборах: методичний посібник для організації виборчихкампаній / за заг. ред. І. Д. Шутака. – Івано-Франківськ, 2013. – 232 с.

Посібник містить докладні рекомендації для планування й організаці виборчої кампанії, підбору й розподілу кадрів, структури штабу. Викладено методи розробки та реалізації графіка виборчої кампанії, описано механізм узгодження графіка заходів, роботи кандидата та інших ключових фігур команди. Подано тактичні прийоми, способи впливу на виборців та взаємодії з ними. Сформульовано рекомендації з інформаційного забезпечення, щодо стратегії і тактики використання різних засобів масової інформації.

Для кандидатів у депутати, працівників виборчих штабів, інших учасників виборчого процесу, науковців, студентів та усіх зацікавлених представників  громадянського суспільства.

Законодавчий процес в Україні : теоретико-правове дослідження : монографія / Л.М. Легін

Share This:

UKDG-Legin-Zak-PROCES

Легін Л. М.
Законодавчий процес в Україні : теоретико-правове дослідження :
монографія / Л.М. Легін. – Івано-Франківськ : Лабораторія академічних
досліджень правового регулювання та юридичної техніки, – Дрогобич :
Коло, 2015. – 134 с.

У монографії розкрито сутність, юридичну природу, поняття, принципи та
теорію стадій законодавчого процесу. Також запропоновано
теоретико-правові аспекти вдосконалення законодавчого процесу в
Україні: підвищення рівня правосвідомості та правової культури
учасників законодавчого процесу; наукове забезпечення законопроекту на
всіх стадіях законодавчого процесу України; нормативно-правове
регулювання законодавчого процесу в Україні.
Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, а
також усіх хто цікавиться проблемами теорії правотворчості та
юридичної техніки.

Юридична техніка : курс лекцій / І. Д. Шутак

Share This:

UKDG-Shutak-JU-T-K-L-B
Шутак І. Д.
Юридична техніка : курс лекцій / І. Д. Шутак. – Івано-Франківськ :
Лабораторія академічних досліджень правового регулювання та юридичної
техніки. Дрогобич : Коло, 2015. – 228 с.Курс лекцій з навчальної дисципліни «Юридична техніка» призначений для студентів юридичного факультету, які навчаються за
освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр». Містить виклад основного

змісту, плани та виклад лекційних занять, рекомендовану літературу до
кожної теми.
Для викладачів юридичних факультетів, студентів, аспірантів, усіх
зацікавлених представників громадянського суспільства.

Замойський синод 1720 р. Історично-юридичний аналіз

Share This:

6-ZAM-SYNOD (1)
Онищук І. І.

Замойський синод 1720 р. Історично-юридичний аналіз: монографія / І. І. Онищук. – Івано-Франківськ: Лабораторія академічних досліджень правового регулювання та юридичної техніки, 2014. –  274 с.

 

Монографію присвячено комплексному загальнотеоретичному дослідженню канонічної правотворчості Замойського синоду 1720 р., історично-юридичному аналізу його актів та декретів. Досліджено причини та фактори, що викликали потребу скликання, історично-юридичний контекст Замойського синоду (обставини, суспільно-політичні процеси кінця ХVII-поч. XVIII ст.). З’ясовано юридичний вплив актів Замойського синоду на подальший процес становлення та організації єпархій унійної Київської Церкви, його роль і значення для сучасної УГКЦ, місце синодальних рішень і постанов у Кодексі канонів Східних Церков та в системі джерел права.

 

Праця адресована викладачам юридичних факультетів, богословам, історикам, політологам, управлінцям, аспірантам, студентам та усім зацікавленим представникам громадянського суспільства.

Юридична техніка: теорія правових застережень

Share This:

7-Prav-zasterezh
Шутак І. Д.
Юридична техніка: теорія правових застережень : [навч. посіб. для вищих навч. закл.] / І. Д. Шутак. – Івано-Франківськ : Лабораторія академічних досліджень правового регулювання та юридичної техніки, 2014. – 260 с.
У навчальному посібнику розкрито поняття, значення, види та функції правових застережень. Подано матеріал, необхідний для адекватного тлумачення природи і службового призначення правових застережень, рекомендації щодо їх практичного використання у правозастосуванні, а також під час захисту прав і свобод людини на міжнародному, федеральному, регіональному рівнях.

Для фахівців у сфері міжнародного і внутрішньодержавного права, парламентаріїв, державних службовців, студентів юридичних вишів, правозахисників, широкого кола читачів.

Техніка юридичного письма в нормативно-правових актах

Share This:

Onyshchuk

УДК 340.115(075.8)

ББК 67.711 я 73

О 58

Рекомендовано до друку Вченою радою

Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького

(протокол №3 від 31 жовтня 2013 року)

Рецензенти:

Луцький І. М. – академік УАН, академік Академії наук вищої школи України, академік Міжнародної академії наук педагогічної освіти, доктор юридичних наук, професор, відмінник освіти України;

Шутак І. Д. – доктор юридичних наук, професор кафедри теорії та історії держави і праваІвано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького;

Руденко О. М. – доктор наук з державного управління, професор кафедри документознавствата інформаційної діяльності факультету політико-інформаційного менеджменту Національногоуніверситету «Острозька академія», начальник Центру європейської інтеграції України та адаптаціїзарубіжного досвіду Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування НАДУ.

Автор:

Онищук І. І. – кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і праваІвано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького.

Онищук І. І.

Техніка юридичного письма в нормативно-правових актах : монографія / І. І. Онищук. – Івано-Франківськ : Лабораторія академічних досліджень правового регулювання та юридичної техніки, 2014. – 228 с.

Монографію присвячено комплексному загальнотеоретичному дослід-

женню юридичного письма та розробці теорії техніки юридичного письма

в нормативно-правових актах як сегмента юридичної техніки та складової

юридичних технологій. Сформульовано загальні принципи словесної організації

нормативних висловлювань; встановлено критерії якості та основні правила

техніки юридичного письма; висвітлено особливості структури нормативно-

правового акта щодо його реквізитів, змісту і логіки письмового викладу;

сформовано практичні рекомендації щодо вдосконалення техніки юридичного

письма в нормативно-правових актах апарату держави.

Праця адресована практикуючим юристам, парламентарям, управлінцям,

викладачам юридичних факультетів, студентам, аспірантам, усім зацікавленим

представникам громадянського суспільства.

 

This monograph is devoted to the comprehensive general theoretical study of

legal writing and to development of the theory of legal writing technique in legal acts

as a segment of legal technique and a component of legal technologies. Formulated

general principles of normative verbal expression; established quality criteria and the

basic rules of legal writing technique; highlights features of the structure of the legal

act, content and logic written statement; generated practical recommendations for

improving legal writing technique in legal acts by the state apparatus.

The work is addressed to practicing lawyers, parliamentarians, managers,

lecturers, students, all interested members of the civil society.

Теорія держави і права: навчально-методичний комплекс.

Share This:

Image0001

ББК 67.0 Б 24

Шутак І.Д.

Б 24 Теорія держави і права: навчально-методичний комплекс. -Івано-Франківськ: Прикарпатський юридичний інститлт ЛьвДУВС, 2008.-350 с.

Рецензенти:

В.Л. Ортинський, доктор юридичних наук, професор.
Заслужений юрист України  (Львівський     державний університет внутрішніх справ);

Т.З. Гарасимів, кандидат юридичних наук, доцент (Львівський державний університет внутрішніх справ);

І. О. Андрухіе, доктор історичних наук, доцент (Прикарпатський юридичний інститут Львівського державного університету внутрішніх справ)

Навчально-методичний комплекс розкриває зміст теорії держави і права як навчальної дисципліни: визначає систему категорій і понять, предмет і методи, закономірності та функції держави і права, основні проблеми теорії держави і права. У посібнику представлено методичні матеріали щодо проведення семінарських та практичних занять, виконання курсових робіт, для підготовки і складання іспиту, а також перелік наукової та спеціальної літератури, необхідної для вивчення курсу «Теорія держави і права».

Для студентів, викладачів і науковців, що цікавляться теорією держави і права.

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри теорії та історії держави і права Прикарпатського юридичного інституту ЛьвДУВС 28 серпня 2008 року, протокол № 1

Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради Львівського державного університету внутрішніх справ від 25 вересня 2008 року, протокол № 2

© Прикарпатський юридичний інститут

ЛьвДУВС, 2008 © І.Д. Шутак, 2008

Правові основи міжнародної економічної діяльності: Навч. Посіб / Фомішин С.В., Шутак І.Д

Share This:

Image0002

УДК 339.9 ББК 65.5 Ф76

15ВЇЧ 978-966-351-128-0

Ф 76 Правові основи міжнародної економічної діяльності: Навч. Посіб / Фомішин С.В., Шутак І.Д. – Київ: Кондор, 2009. – 454 с;

Рецензенти:

Денисов В.Н. -доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Академії правових наук України Сальніков В.П. -доктор юридичних наук, професор, академік, заслужений діяч наук Російської Федерації, Державний радник юстиції 1 класу Російської Федерації

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

(Лист№1.4/18~Г~1211 від 26.11.08)

В запропонованому до уваги читачів навчальному посібнику висвітлюються питання правових засад міжнародної економічної діяльності. На основі аналізу міжнародно-правових актів розглядаються принципи міжнародного економічного права, характеризується правовий статус суб’єктів міжнародної економічної діяльності, з’ясовуються питання всеохоплюючої взаємодії їх в процесі міжнародного переміщення факторів виробництва, товарів та послуг.

Видання адресоване студентам і аспірантам юридичних та економічних спеціальностей вищих учбових закладів, слухачам шкіл бізнесу, науковим і господарським керівникам, працівникам державного апарату.

ББК 65.5

15В> 978-966-351-228-0                                                                  © Фомішин С.В., 2009

© Шутак І.Д., 2009 © Кондор, 2009

Теория и практика оговорок в праве: систе¬ма понятий. Терминологический словарь.

Share This:

Image0003

Д. И. Шутак Ш97    Теория и практика оговорок в праве: систе­ма понятий. Терминологический словарь. — СПб: Санкт-Петербургский университет МВД России; Алетейя, 1999 — 203 с. 18ВЫ 5-89329-187-5

Издание представляет собой терминологический словарь международно-правовых оговорок.

Для специалистов в области международного и внутригосударственного права, парламентариев, государственных служащих, студентов юридичес­ких вузов.

Правовые оговорки в доктрине международ¬ного права. Научное издание.

Share This:

Image0004

УДК 341.01 ББК   67.91 Ш97

Д. И. Шутак Ш97   Правовые оговорки в доктрине международ­ного права. Научное издание. — СПб: Санкт-Петербургский университет МВД России; Але-тейя, 1999 — 256 с. КВИ 5-89329-186-7

Настоящее издание представляет собой обще­правовое исследование международно-правовых оговорок.

Для специалистов в области международного и внутригосударственного права, парламентариев, государственных служащих, студентов юридичес­ких вузов.

УДК 341.01 ББК 67.91

Правовые оговорки: практика применения.

Share This:

Image0005

Д. Та. ТПутак Ш97   Правовые оговорки: практика применения.

Научно-методическое пособие. — СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России; Але­тейя, 1999. — 160 с. 18ВЫ 5-89329-187-5

В издании содержится информация, необходи­мая для адекватного толкования природы и слу­жебного назначения оговорок, рекомендации по их практическому использованию в нормотворчестве, правоприменении, а таже при защите прав и сво­бод человека на международном, федеральном, ре­гиональном уровнях.

Для законодателей, правоприменителей, студен­тов юридических вузов, правозащитников, широкого круга читателей.

Управлінське консультування: Навч. посібник.

Share This:

Image0006

Ш 976        Управлінське консультування: Навч. посібн. -Херсон: Олді-плюс. 2008. – 282 с.

18ВІЧ’ 978-966-8447-73-0

Необхідними складовими сучасного ефективного управління є знання в галузях фінан­сів, інформаиійішх технологій, зв’язків із гроіиадкістю, реінжинірингу бізнес-процесів, закону та права, які постійно оновлюються. Безперервно відслідковувати всі ці знання для менеджер­ського складу бізнес-організації дуже складно, тому з метою збереження позицій на ринку все частіше вітчизняні підприємці вдаються до практики, широко розповсюджених в промислово розвинутих країнах – послуг управлінського консультування. У посібнику розглянуті актуаль­ні підходи до змісп’, структури, напрямків управлінського консультування в сучаних умовах.

Рецензенти:

Гудзь П.В. – д.е.н., проф., зав. кафедри менеджменту та маркетингу Запорізького Національного технічного університету. Дзвінчук Д.І. – д.ф.н., проф., зав. кафедри державногоуправління Івано-Франківського Національного технічного університету нафти і газу;

Фріс ПЛ. – д.ю.н., професор, зав. кафедри кримінального права та кримінології Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету МВС; завідувач кафедри кримінального права Юридичного інституту Прикарпатського Національного уні­верситету ім. Василя Стефаника.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(гриф надано Міністерством освіти та науки України,

лист№ 1.4/18-Г-521 від 11.12.2008 р.)

Юридична техніка : навчально-методичний комплекс / І. Д. Шутак, І. І. Онищук.

Share This:

4-NMK-Jur-texnika-MAGISTR

Юридична техніка : навчально-методичний комплекс / І. Д. Шутак, І. І. Онищук. – Івано-Франківськ, 2014. – 144 с.

Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Юридична техніка” призначений для студентів юридичного факультету, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” та “магістр права”. Містить виклад основного змісту, плани лекційних, семінарських і практичних занять, рекомендовану літературу та інші матеріали.

 

Юридична техніка в схемах і таблицях: курс лекцій / І. Д. Шутак, І. І. Онищук, Л. М. Легін.

Share This:

Обкладинка ЮТ В СХЕМАХ

Юридична техніка в схемах і таблицях: курс лекцій / І. Д. Шутак, І. І. Онищук, Л. М. Легін. – Івано-Франківськ: Лабораторія академічних досліджень правового регулювання та юридичної техніки.Дрогобич: Коло, 2016. – 234 с.

Курс лекцій з навчальної дисципліни «Юридична техніка в схемах і таблицях»  призначений для студентів юридичного факультету, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр». Містить виклад лекційних занять у вигляді схем і таблиць.

Для викладачів юридичних факультетів, студентів, аспірантів, усіх зацікавлених представників громадянського суспільства.

Шутак І.Д., Онищук І.І. Юридична техніка : навчальний посібник для вищих навчальних закладів

Share This:

0001Шутак І.Д., Онищук І.І. Юридична техніка : навчальний посібник для вищих навчальних закладів / І. Д. Шутак, І. І.Онищук. – Івано-Франківськ, 2013. – 496 с.

У навчальному посібнику детально розглядається юридична техніка – нова навчальна дисципліна, яку вивчають в юридичних ВНЗ, а також основні види юридичної роботи, правила створення та оформлення юридичних документів, вираження правовогоаналізу юридичних прав і обов’язків (нормативно-правових актів, інтерпретаційних актів, договорів, актів судового правозастосування та ін.).

Для адвокатів, суддів, нотаріусів, парламентарів, управлінців, викладачів юридичних факультетів, студентів, аспірантів, усіх зацікавлених представників громадянського суспільства.

Юридична техніка : навчально-методичний комплекс / І. Д. Шутак, І. І. Онищук.

Share This:

3-NMK-Jur-texnika

Юридична техніка : навчально-методичний комплекс / І. Д. Шутак, І. І. Онищук. – Івано-Франківськ, 2014. – 114 с.

Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Юридична техніка”
призначений для студентів юридичного факультету, які навчаються за
освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр”. Містить виклад основного змісту, плани лекційних, семінарських і практичних занять, рекомендовану

літературу до кожної теми та інші матеріали.

МАКЕТ НМК Юридична техніка спеціаліст магістр.

Share This:

0001

МАКЕТ НМК Юридична техніка спеціаліст магістр

МАКЕТ ЮРИДИЧНА ТЕХНІКА ПОСІБНИК

Share This:

0001

МАКЕТ ЮРИДИЧНА ТЕХНІКА ПОСІБНИК

Макет НМК Юридична техніка для бакалаврів

Share This:

0001

Макет НМК Юридична техніка для бакалаврів

Макет ЮТ правових застережень

Share This:

7-Prav-zasterezh

Макет ЮТ правових застережень

ЮРИДИЧНА ТЕХНІКА ІІ всеукр. наук.-практ. конф. Львів 2016 (1)

Share This:

obl_%d1%82%d0%b5%d0%b7%d0%b8-%d0%bb%d1%8c%d0%b2%d1%96%d0%b2_%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b2_2016_%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82-1

ЮРИДИЧНА ТЕХНІКА ІІ всеукр. наук.-практ. конф. Львів 2016 

Юридична техніка: питання доктрини / І. Д. Шутак, І. І. Онищук // Розділ 3. Праводоктринальні концепції сучасної української державності // Правова доктрина України (у 5 томах). Том 1. Загальнотеоретична та історична юриспруденція. За заг. ред. О. В. Петришина. – Харків, 2013. – С. 638-691.

Share This:

pdy

Юридична техніка: питання доктрини /  І. Д. Шутак, І. І. Онищук // Розділ 3. Праводоктринальні концепції сучасної української державності // Правова доктрина України (у 5 томах). Том 1. Загальнотеоретична та історична юриспруденція. За заг. ред. О. В. Петришина. – Харків, 2013. – С. 638-691.

Макет ЮТ в схемах і таблицях І.Д. Шутак, І. І. Онищук, Л. М. Легін 2016

Share This:

Обкладинка ЮТ В СХЕМАХ

Макет ЮТ в схемах і таблицях І.Д. Шутак, І. І. Онищук, Л. М. Легін 2016

ЮТ лекції І. Д. Шутак

Share This:

UKDG-Shutak-JU-T-K-L-B

Юридична техніка курс лекцій для бакалаврів І. Д. Шутак