Про нас

Засновник

IMG_0741

Шутак  Ілля Дмитрович

Доктор юридичних наук, професор кафедри теорії та історії держави і права Івано-Франківського  університету права ім. Короля Данила Галицького та Львівського державного університету внутрішніх справ, почесний професор Санкт-Петербурзького університету МВС Російської Федерації.

Народився  19 липня 1959 р. у с. Велике, Вижницького району, Чернівецької області.

Освіту здобував у Ленінградському вищому політичному училищі МВС СРСР, Юридичному інституті МВС Росії 1988-1992рр., юрист-правознавець.

Доктор юридичних наук Шутак Ілля Дмитрович – відомий учений в галузі теорії та історії держави і права, юридичної техніки, міжнародного права, член спеціалізованих вчених рад Львівського державного університету МВС за спеціальностями «філософія права», «кримінальне право та кримінологія», які визнані МОН України провідними спеціалізованими радами із присвоєння наукових ступенів кандидатів та докторів юридичних наук.

Шутак Ілля Дмитрович здійснив значний внесок у розвиток вищої правничої освіти, особливо в контексті створення передумов для розширення та інтеграції українського юридичного наукового простору. Так, він є автором понад  100 наукових та методичних праць в галузі теорії та філософії права. Автор ряду навчально-методичних комплексів з навчальних дисциплін «Теорія держави і права», «Філософія права», «Проблеми теорії держави і права», «Юридична техніка». Автор багатьох монографій, зокрема «Теорія і практика застережень в праві: система понять», «Словник термінів правові застереження: практика застосувань», «Правові застереження в доктрині міжнародного права», навчальних підручників «Управлінське консультування», «Економічні основи міжнародної діяльності», «Юридичні анекдоти».

І. Д. Шутак бере активну участь у роботі всеукраїнських та міжнародних конференцій, присвячених актуальним проблемам розвитку сучасної вищої правничої освіти і науки. Наполегливо працює над формуванням першої в Україні наукової школи в галузі юридичної техніки та правових інновацій, що має важливе ціннісне значення у подальшій підготовці працівників. Наукові здобутки вченого-юриста відомі й за межами нашої держави.

Вчений бере активну участь у правотворчій діяльності держави як активний діяч з пропагування і утвердження демократичних цінностей, християнської моралі та ідей побудови правової держави в Україні з пріоритетами справедливості та верховенства права. Шутак Ілля Дмитрович – безкомпромісний прихильник інтеграції України в Європейське Співтовариство.

Статут LT

 СТАТУТ

Громадської організації

«Науково-дослідна лабораторія питань правового регулювання та юридичних технологій»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.         Громадська організація «Науково-дослідна лабораторія правового регулювання та юридичних технологій» (надалі – Організація) – організація, що виникла з ініціативи громадян України і діє відповідно до Конституції України, Закону України «Про об’єднання громадян» та іншого чинного законодавства України і цього Статуту.

1.2. Організація є юридичною особою з моменту державної реєстрації і володіє всіма її правами. Організація має право використовувати бланки і печатку встановленого зразка із своїм найменуванням, символіку, яка реєструється у встановленому законом порядку.

1.3. Організація здійснює наукову, освітню та дослідну діяльність. Діяльність Організації має суспільний характер, що не суперечить її взаємодії з органами державної влади і не позбавляє права на отримання державної підтримки. Організація не має на меті отримання прибутку.

1.4. Організація може утримувати власну бібліотеку, організовувати клуби за інтересами.

1.5. Діяльність Організації поширюється на територію Івано-Франківської області.

1.6.

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Метою створення та діяльності Організації є налагодження співпраці науковців та дослідників у сфері дослідження правового регулювання суспільства та проблем держави і права.

2.2. Головні завдання Організації:

 • науковий аналіз проблем держави і права;
 • виявлення специфіки основних видів проблем держави і права;
 • розробка концепції техніко-юридичного забезпечення законотворчої діяльності як на загальнодержавному, так і на регіональному рівнях;
 • виконання фундаментальних, прикладних та пошукових наукових досліджень у сфері правових інновацій;
 • щорічне формування та підготовка оригіналу-макета та видання спеціалізованого збірника наукових та навчально-методичних статей;
 • розробка методичних рекомендацій і організаційно практичних порад для органів та осіб, що беруть участь у правотворчій, правореалізаційній та інтерпретаційній діяльності;
 • вивчення і узагальнення міжнародного досвіду формування і використання юридичної техніки;
 • організація науково-практичних міжвідомчих конференцій, симпозіумів, шкіл, семінарів, тренінгів, «круглих столів» та інших заходів щодо проблем держави і права з залученням провідних вітчизняних та закордонних спеціалістів;
 • розробка та читання спецкурсів із  загальних та прикладних проблем юридичної техніки з метою пробудження до них інтересу студентської аудиторії;
 • підготовка базових підручників та навчально-методичних посібників для юридичних вузів навчальних закладів правового профілю з питань проблем держави і права;
 • підготовка до видання монографій, збірників наукових праць, інформаційних та інших матеріалів, отриманих в результаті досліджень з питань проблем держави і права;
 • встановлення та підтримка зв’язків з національними, регіональними та міжрегіональними центрами (товариствами, асоціаціями), що спеціалізуються в галузі проблем держави і права, зокрема проблем юридичної техніки;
 • проведення культурно-просвітницьких заходів (в тому числі масових) у відповідності з статутними цілями Організації;
 • створення тимчасових творчих колективів, експертно-консультаційних рад, клубів і комітетів по різним напрямам діяльності Організації за участі представників громадськості, засобів масової інформації, діячів науки, практикуючих юристів, депутатів;
 • ініціативна участь у проведенні комплексних експертиз великих наукових та навчальних проектів, пропозицій, пов’язаних з формуванням чи кардинальною зміною правової політики держави;
 • копіювання наявних у розпорядженні бібліотеки Організації матеріалів для потреб державних та громадських організацій, освітніх закладів, господарюючих суб’єктів, фізичних осіб;
 • участь в популяризації правових інновацій серед громадян України;
 • організація та проведення стажувань зацікавлених осіб з методологічних чи прикладних проблем держави і права;
 • проведення правових експериментів у сфері проблем держави і права;
 • підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів про ефективні шляхи вирішення проблем держави і права;
 • створення бібліотеки літературних та нормативних джерел з проблем держави і права в електронному та паперовому форматах, надання допомоги з доступу до її фондів, надання у тимчасове використання книг, періодичних видань та іншої друкованої продукції, будь-яких інших матеріалів у сфері проблем держави і права;
 • проведення групових та індивідуальних консультацій для усіх зацікавлених юридичних та фізичних осіб з проблем держави і права;
 • організація та проведення навчальних семінарів, майстер-класів з проблем держави і права для депутатського корпусу рад усіх рівнів;
 • організація та проведення публічних обговорень новинок наукової літератури з проблем держави і права;
 • організація та проведення систематичного навчання викладачів вузів, що викладають навчальні курси з проблем держави і права;

 

3.ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1. З метою здійснення статутної діяльності Організація має право:

 • використовувати цільові пожертвування, що подаються благодійними організаціями та фондами на реалізацію програм згідно з умовами цього пожертвування;
 • утворювати відповідно до законодавства свої осередки;
 • об’єднуватися у спілки, асоціації та інші об’єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань;
 • обмінюватися інформацією та спеціалістами з відповідними організаціями зарубіжних країн;
 • відкривати рахунки (у національній та іноземній валюті) в банках;
 • бути членом інших громадських організацій;
 • мати власну символіку, яка підлягає державній реєстрації у порядку, визначеному законодавством України;
 • популяризувати своє найменування (назву), символіку;
 •      мати інші права, що не суперечать цьому Статуту та чинному законодавству.

3.2. Осередки Організації утворюються шляхом повідомлення про їх заснування. Осередки Організації діють на основі Положення, яке затверджується Загальними Зборами Організації відповідно до вимог цього Статуту та чинного законодавства України.

3.3. Організація зобов’язана забезпечити виконання статутних завдань, вільний доступ до своїх звітів, документів про господарську та фінансову діяльність, вчасно подавати їх до відповідних державних органів. Засновники та члени Організації не мають права отримувати матеріальних переваг і додаткових коштів у зв’язку із своїм становищем в Організації, окрім тих, що передбачені цим Статутом та чинним законодавством.

 

4. ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

4.1. Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, віком від 18 років, які визнають цей Статут та беруть участь у діяльності Організації.

4.2. Прийом у члени Організації відбувається на засіданні Правління на підставі заяви вступника та рекомендацій не менше двох чинних членів Організації, з наступним повідомленням Загальним Зборам.

4.3. Припинення членства в Організації:

 • за власним бажанням;
 • за рішенням Правління у випадку порушення членом Організації цього Статуту, а також за діяння, що завдали шкоди авторитету Організації.

4.4. Члени Організації мають право:

 • обирати і бути обраними до виборних органів Організації;
 • вільно висловлювати та подавати пропозиції при обговоренні питань діяльності Організації;
 • брати активну участь у роботі Організації;
 • користуватись позитивним авторитетом Організації для власних потреб.

4.5. Члени Організації зобов’язані:

 • дотримуватись вимог цього Статуту;
 • підтримувати та популяризувати позитивний авторитет Організації;
 • виконувати рішення та доручення органів Організації;
 • вчасно сплачувати членські внески.

4.6. Розмір вступних та членських внесків, а також строки, терміни і порядок їх сплати визначаються Правлінням.

4.7. Члени Організації за особливі заслуги у сфері здійснення мети Організації, можуть бути обрані почесними членами Організації на Загальних Зборах Організації.

4.8. Колективи організацій, які співпрацюють з Організацією у сфері здійснення її завдань, за рішенням Загальних Зборів можуть входити до Організації як колективні члени. Колективні члени можуть мати своїх представників в Організації. Вступ та вихід колективних членів здійснюється на загальних підставах.

 

5. СТРУКТУРА ТА КОМПЕТЕНЦІЯ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1. Вищим керівним органом Організації є Загальні Збори Організації.

5.2. Загальні Збори скликаються не менше 1-го разу на рік за рішенням Правління або на письмову вимогу більше 1/3 членів Організації.

5.3. До виключної компетенції Загальних Зборів належить:

 • визначення основних напрямків діяльності Організації;
 • затвердження Статуту, внесення змін, доповнень до нього;
 • обрання Голови Організації, членів Правління, членів Ревізійної комісії чи Ревізора;
 • визначення форми, методів та напрямків діяльності Організації;
 • прийняття рішень щодо припинення Організації.
 • вирішення спірних питань членства і створення осередків;
 • контроль за реалізацією права власності на майно та кошти Організації;

Загальні збори є легітимними у випадку присутності не менше 2/3 членів організації.

Рішення Загальних Зборів приймаються простою більшістю голосів .

5.4. В період між Загальними Зборами керівництво справами Організації здійснює Правління та Голова Організації.

5.5. Правління обирається строком на 1 рік Загальними Зборами з членів Організації у складі Голови Організації, членів Правління та секретаря.

Витрати членів Правління, обумовлені виконанням їх статутних обов’язків в Організації, можуть бути відшкодовані за рахунок коштів Організації на підставі рішення Правління з подальшим схваленням Загальними Зборами.

5.6. Правління:

 • затверджує плани роботи та бюджет Організації;
 • приймає рішення про прийом у члени Організації та виключення з них;
 • приймає рішення про створення служб Організації та затверджує Положення про них;
 • координує роботу членів та Організації;
 • веде облік місцевих осередків;
 • здійснює господарське управління майном та коштами Організації;
 • вирішує інші питання, що виникають в процесі діяльності Організації.

5.7. Правління скликається Головою Організації в міру необхідності, але не рідше одного разу в квартал.

Ухвали Правління приймаються простою більшістю голосів за умови присутності не менше 2/3 його складу.

5.8. Правління може бути розпущене за рішенням Загальних Зборів, якщо за це проголосувало 2/3 членів Організації.

5.9. Голова Організації:

 • здійснює загальне керівництво та забезпечує виконання статутних завдань;
 • відповідає за діяльність Організації;
 • проводить Загальні Збори, засідання Правління, підписує їхні рішення та ухвали, організовує підготовку та проведення Загальних Зборів, засідань Правління;
 • здійснює представницькі функції Організації;
 • видає розпорядження в межах своєї компетенції;
 • затверджує керівників виконавчих структур (підрозділів) та їх склад;
 • вносить пропозиції до Правління щодо його саморозпуску;
 • вирішує інші питання, пов’язані з діяльністю Організації, що не віднесені до компетенції Загальних Зборів та Правління.

Голова Організації може делегувати здійснення своїх повноважень одному із членів Правління, а саме:

 • провадити Загальні Збори у випадку своєї відсутності;
 • контроль за своєчасним поданням звітності;
 • координація роботи служб, відділів.

5.10. Ухвали Правління та розпорядження Голови Організації доводяться до відома членів Організації шляхом обнародування.

5.11. Ревізійна комісія або Ревізор здійснюють контроль за фінансово-господарською діяльністю Організації.

Ревізійна комісія або Ревізор обираються Загальними Зборами з числа членів Організації, які не є членами Правління строком на один рік. По спливу строку повноважень Ревізійна комісія або Ревізор звітують перед Загальними Зборами.

Кількісний склад Ревізійної комісії визначається Загальними Зборами.

5.12. Секретар веде статистику та діловодство Організації.

Скарбник веде бухгалтерську документацію та облік руху коштів Організації.

 

6. ФІНАНСОВА ТА ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ

6.1. Організація може мати у власності кошти, рухоме та нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, а також інше майно, придбане на законних підставах, що необхідні для здійснення її статутних завдань.

Організація має право здійснювати стосовно майна та коштів, які знаходяться у її власності, будь-які угоди, що не суперечать її статутним цілям та законодавству України.

6.2. Кошти формуються за рахунок:

 • пасивних доходів;
 • коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;
 • коштів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям від проведення їх основної діяльності;
 • дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги чи технічної допомоги, що надаються відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються згідно із законодавством з метою зниження рівня таких цін..

6.3. З метою виконання статутних завдань Організація може створювати відокремлені госпрозрахункові установи та організації зі статусом юридичної особи, виступати засновником підприємств у встановленому законодавством порядку.

Організація користується самостійністю у питаннях прийняття рішень, визначення умов оплати праці працівників апарату Організації, використання власних фінансових та матеріальних ресурсів відповідно до вимог чинного законодавства.

6.4. Організація може мати власні рахунки в банках. Організація обліковує на окремих банківських рахунках кошти для господарської та наукової діяльності як в національній, так і в іноземній валютах.

6.5. Організація витрачає свої кошти на виконання статутних завдань, організаційні потреби, необхідні для досягнення мети Організації.

6.6. Організація веде бухгалтерський та оперативний облік, статистичну звітність, реєструється в органах державної податкової адміністрації та вносить до бюджету і позабюджетних фондів платежі в порядку та розмірах, встановлених чинним законодавством.

6.7. Доходи та майно Організації не підлягають розподілу між засновниками, учасниками або членами та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого засновника, учасника або члена Організації, її посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).

 

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

7.1. Пропозиції щодо внесення змін і доповнень до Статуту Організації можуть вноситися на засідання Правління:

 • членами Організації;
 • Головою Організації;
 • керівниками служб (відділів) Організації.

Правління після їх розгляду і узагальнення вносить їх на розгляд Загальних Зборів Організації.

7.2. Інформація про зміни і доповнення подається у встановлені строки в реєструючий орган.

7.3. Зміни і доповнення до Статуту приймаються Загальними Зборами Організації не менше 2/3 голосів членів Організації

8. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

8.1. Припинення діяльності Організації може бути проведено шляхом реорганізації або ліквідації (саморозпуску чи примусового розпуску).

Рішення про реорганізацію чи саморозпуск приймається 2/3 голосів всіх членів Організації на Загальних Зборах.

В примусовому порядку Організація може бути ліквідовано лише у випадках, прямо передбачених у законодавстві.

8.2. План та порядок реорганізації Організації розробляється Правлінням та затверджується Загальними Зборами.

8.3. Ліквідація Організації проводиться ліквідаційною комісією або в порядку, передбаченому чинним законодавством.

8.4. У випадку ліквідації Організації її активи передаються іншій неприбутковій організації відповідного виду або, за відсутності такої, зараховуються до доходу бюджету.

Share This: